Yönetim Denetimi

Maliki bulunduğu muhtelif adreslerdeki İş Merkezi ve Konut vasıflı binaların yönetim hizmetlerinin denetlenmesi ve rutin kontrollerinin yapılması ve bina yönetim modelinin oluşturulması, demirbaş kontrolü hususlarında danışmanlık yapılması, belirtilen adreslerdeki taşınmazların periyodik mali denetiminin yapılması ve raporlanması

1.    İşletme projelerinin kontrol ve denetiminin yapılması

2.    Bina ortak alan ve yönetim giderlerinin denetlenmesi, gider takibinin yapılması, bina yönetimi tarafından yapılan harcamaların (bakım&onarım, sarf malzemesi, hizmet alımı gibi) piyasa değerleri dikkate alınarak denetimi,

3.    Bina Yönetimi ile servis sağlayıcılar arasında imzalanan sözleşme içerikleri ve uygulamaların kontrolü

4.    Bina Yönetiminin mali denetiminin yapılması,

5.    Bankalar, kiracılar ve tedarikçiler ve servis sağlayıcılar ile mutabakat yapılması, servis sağlayıcılardan alınan hizmet kapsamında çalışanların özlük hakları ile ilgili denetimlerin yapılması (SGK kontrolü, izin, fazla mesai gibi)

6.    İSG uygulamalarının ve raporlarının gözden geçirilmesi,

7.    Demirbaş amortisman planı oluşturulması

8.    Finansal bilgilerde yer alan bankalar ve diğer hazır değerler hesapları altında yer alan bakiyelerin bankalardan gelecek imzalı kaşeli ekstreler ile kontrol edilmesi.

9. İşveren ve Alt işveren SGK kontrolleri ile işletme bütçe kontrollerinin yapılması,

10. Demirbaş yatırımı için bütçe ayrılmasına destek verilmesi gibi ileriye yönelik konularla ilgili sistemlerin oluşturulması hususunda danışmanlık verilmesi.